dr Joanna Smyła

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; zatrudniona w Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Pedagogiki na stanowisku adiunkta. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Jej główne zainteresowania naukowe to: przyszłość osobista i zawodowa młodzieży, sytuacja społeczna, rodzinna i zawodowa młodych kobiet, stereotypy płci, rynek pracy, wielokulturowość i edukacja międzykulturowa oraz współczesne zjawiska występujące w relacjach społecznych i edukacyjnych.
Autorka publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, pracy socjalnej, w tym między innymi monografii naukowych: Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej – między tradycją a ponowoczesnością (Kraków 2022), Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy (Kielce 2016), Młoda kobieta na rynku pracy. Szanse i ograniczenia rozwoju (Kielce 2015); rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Ponadto jest współredaktorką książek: Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań (Kielce 2021), Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian (Kielce 2021), Społeczeństwo i zdrowie – wielorakie perspektywy (Kielce 2018), Nauczyciel wobec wyzwań nowoczesności. Kierunki, koncepcje i dylematy (Wrocław 2018). Realizowała liczne projekty badawcze polskie i zagraniczne.
Ukończyła kursy: „Myślenie krytyczne i narzędzia TOC”, „Coaching i mentoring w pracy pedagoga”, a także szkolenia podstawowe i eksperckie z diagnozy skłonności zawodowych metodą Obrazkowego Testu Zawodów (BBT-PL) Martina Achtnicha, szkolenie z charakterologiia metodą Heymansa-Wiersmy; oraz szkolenie I stopnia „Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ”.