Krzysztof Chmielowski

Główne kierunki badań w specjalności gospodarka wodno-ściekowa:

 • innowacyjne rozwiązania w przydomowych oczyszczalniach ścieków,
 • intensyfikacja usuwania związków biogennych w reaktorach z osadem czynnym,
 • wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych do prognozowania ilości i jakości ścieków dopływających do zbiorczych oczyszczalni ścieków,
 • analiza zmienności ilości i jakości ścieków odpływających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych,
 • analiza skuteczności działania zbiorczych oczyszczalni ścieków.

Słowa kluczowe: ścieki, przydomowa oczyszczalnia ścieków, gospodarka wodnościekowa.

Edukacja i przebieg kariery naukowej, pełnione funkcje

Wykształcenie:          

2002 r. – mgr inż. – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza w Krakowie,

2007 r. – dr inż. – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza w Krakowie,

2013 r. – dr hab. – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

2020 r. – prof. nauk inżynieryjno-technicznych – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

W 2007 roku na Wydziale macierzystym obronił rozprawę doktorską pt.: „Skuteczność oczyszczania w filtrach o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków”. Uzyskałem stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Promotorem rozprawy doktorskiej był Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Ślizowski. Decyzją Rady Wydziału rozprawa została wyróżniona oraz została uhonorowana nagrodą Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w specjalności gospodarka wodno-ściekowa. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jako główne osiągnięcie naukowe przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. „Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem zmodyfikowanego filtru żwirowo-piaskowego”.

W latach 2002-2019 pracował w różnych uczelniach wyższych, instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska:

 • od sierpnia do września 2002 r. pracował w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Inspektoracie Rejonowym w Nowym Sączu jako stażysta,
 • od kwietnia do sierpnia 2003 r. pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego
  i Ochrony Środowiska „EKOWOD” S.A. jako inżynier budowy,
 • od września 2003 r. do września 2007 r. pracował w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym „PEKUM” sp. z o.o. w Krakowie, jako inżynier budowy oraz jako asystent projektanta,
 • od października 2007 r. do września 2009 r. pracował na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • od października 2008 r. do września 2010 r. pracował na stanowisku starszego wykładowcy
  w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, na kierunku Inżynieria Środowiska,
 • od października 2009 r. do marca 2019 r. pracował jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Sanitarnej
  i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • od października 2010 r. do stycznia 2014 r. pracował jako starszy wykładowca w Zakładzie Inżynierii Środowiska w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
 • od lutego 2014 r. do kwietnia 2020 r. pracował jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Inżynierii Środowiska w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
 • od maja 2020 r. do chwili obecnej pracuje jako profesor w Zakładzie Inżynierii Środowiska w Instytucie Politechnicznym w Karpackiej Państwowej Uczelnia w Krośnie,
 • od kwietnia 2019 r. do lutego 2020 pracował jako profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • od marca 2020 r. do chili obecnej pracuje jako profesor w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Studia podyplomowe:

 • 2014 r. – studia podyplomowe dwusemestralne – „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazowniczych”. Studia realizowane przez Politechnikę Wrocławską.
 • 2011 r. – studia podyplomowe – „Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych – studia podyplomowe dla pracowników nauki” w ramach projektu Nr POKl.04.02.00-00-028/09-00.
 • 2010 r. – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi” realizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.
 • 2010 r. – studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”, realizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • 2005 r. – studia podyplomowe z zakresu Szacowania nieruchomości realizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Politechnikę Krakowską.

 Projekty (kierowanie i udział)

Kierował następującymi projektami badawczymi lub badaniami zamawianymi:

 • Od września 2019 r. do września 2020 roku jestem kierownikiem prac B+R W ramach realizacji badań zleconych przez firmę Elektro- Bogusław Bargieł. Projekt badawczo-wdrożeniowy pt. „Opracowania nowej technologii wspomagającej pracę reaktora biologicznego oczyszczającego ścieki bytowe składającej się z dwóch innowacyjnych modułów” realizowany „Bonu na innowację” z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 285 tyś. zł.
 • 2010 – 2013 – kierownik projektu badawczego: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie wymiarowania i konstruowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków” – projekt finansowany NCN numer wewnętrzny 1742/KISiGW/10-13, numer rejestracyjny: N N523 411838.
 • Czerwiec – lipiec 2018 rok kierownik badań zleconych w zakresie analizy jakości ścieków przemysłowych powstających w zakładzie produkcyjnym „Delicpol” sp. z o.o. w m. Kamyk.
 • Lipiec –wrzesień 2016 r. Kierownik badań zleconych przez Miasto Nowy Sącz pt. „Przejęcie od mieszkańców miasta Nowego Sącza obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości usytuowanych w granicach administracyjnych miasta nieczystości ciekłych”.
 • Listopad 2016 rok – kierownik badań zleconych przez Miasto Nowy Sącz pt. „wykonanie ekspertyzy odnoszącej się do zasadności przejęcia przez miasto Nowy Sącz obowiązków odbierania od mieszkańców miasta zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych stosownie do treści ort. 6a ust. 1 wzw. z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Oz. U. z 2016 r., poz.250 z późn. zm.).
 • Marzec – czerwiec 2015 r. Kierownik projektu badawczego Pt. „Innowacyjne zastosowanie węgla drzewnego w oczyszczaniu ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków – badania laboratoryjne”, realizowane w ramach stażu w przedsiębiorstwie Ekotechnika.
 • 2011 rok – kierownik projektu badawczego: „Badanie kinetyki reakcji w złożach piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków” – projekt finansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym w 2011.
 • 2010 – 2011 – kierownik projektu badawczego: „Badania skuteczności działania innowacyjnych modułów oczyszczających w oparciu o konstrukcję zbiorników IBC do zastosowań w przydomowych oczyszczalniach ścieków” – projekt finansowany w ramach czwartego konkursu na stypendia ufundowane przez Państwa Alinę i Jana Wagów przeznaczonych na wsparcie najciekawszych badań prowadzonych przez młodych pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • 2012 rok – kierownik projektu badawczego: „Badanie skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywnego w przydomowych oczyszczalniach ścieków” – projekt finansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym w 2012.
 • 2012 rok – kierownik projektu badawczego: „Badanie efektywności oczyszczania ścieków w zależności od przyjętych wariantów ułożenia warstwy filtracyjnej w filtrach piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków” – projekt finansowany w ramach stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla Pracowników UR.

Pobyty i staże naukowe

 • Od 01 września do 02 października 2017 r. (ponad miesiąc) – zagraniczny staż naukowy w Slovak University of Agriculture in Nitra, Horticulture and Landscape Engineering Faculty, Department of Water Resources and Environmental Engineering. Realizowany temat naukowo-wdrożeniowy „Analiza zmienności jakościowej i ilościowej ścieków dla wybranych oczyszczalni na terenie Słowacji”.
 • Od marca do czerwca 2015 roku (3,5 miesiąca) – staż naukowy realizowany w przedsiębiorstwie „EKOTECHNIKA” w ramach projektu „Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw”.
 •  Ministerstwo Rolnictwa w Turyngii w ramach Projektu „Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich (nr PL/07/LLP-LdV/VETPRO/140487) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci zakończonego w roku 2008.
 • Ministerstwo Rolnictwa w Turyngii w ramach Projektu „Gospodarka wodna na obszarach wiejskich (nr 2010-1-PL1-LEO03-10419) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci zakończonego w roku 2010

Publikacje (najważniejsze)

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie publikacji mogę zaliczyć między innymi  publikacje: „Ammonia and indicator bacteria removal from domestic sewage in a vertical flow filter filled with plastic material” opublikowaną w czasopiśmie Ecological Engineering (IF=3,023; liczba punktów 35), “Simulation of a storm overflow with probabilistic and hydrodynamic models”  opublikowaną w czasopiśmie Urban Water Journal (IF=2,744; liczba punktów 30), “Treatment efficiency of fish processing wastewater in different types of biological reactors” opublikowaną w czasopiśmie Physic and Chemistry of the Earth (IF=1,923; liczba punktów 25), “Influence of the Hybrid Sewage Treatment Plant’s Exploitation on Its Operation Effectiveness in Rural Areas” opublikowaną w czasopiśmie Sustainability  (IF=2,075; liczba punktów 20), “The efficiency of nutrients removal from household wastewater in nonwovens bioreactors” opublikowaną w czasopiśmie Polish Journal of Environmental Studies (IF=1,120; liczba punktów 15), “Zastosowanie odpadów z tworzyw sztucznych w biofiltrach do oczyszczania ścieków bytowych” opublikowaną w czasopiśmie Przemysł Chemiczny (IF=0,399; liczba punktów 15). 

 Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

Patenty:

Chmielowski K. Sposób zdalnego monitoringu jakości ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków i układ do stosowania tego sposobu. P.413973/228618/ z dnia 2017-11-07

Zgłoszenia patentowe:

 • Chmielowski K., Pawełek J. Urządzenie do rozprowadzania ścieków bytowych wstępnie oczyszczonych P.413324 z dnia 2015-07-29,
 • Chmielowski K., Nowak J. Reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków bytowych P.414790 z dnia 2015-11-14,
 • Chmielowski K., Urządzenie do podczyszczania ścieków po osadniku gnilnym P.415086 z dnia 2015-11-14,
 • Chmielowski K., Układ do dynamicznej zmiany objętości czynnej reaktorów w oczyszczalniach ścieków lub zbiorników wodociągowych P.415515 z dnia 2015-12-23,
 • Chmielowski K., Urządzenie do odprowadzania ścieków oczyszczonych
  z reaktora do oczyszczania ścieków P.415519 z dnia 2015-12-23,
 • Chmielowski K., Dacewicz E., Bedla D., Czech T. Sposób zdalnego zarządzania wywozem nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych i układ do stosowania tego sposobu P.425270 z dnia 2018-04-18,
 • Chmielowski K., Dacewicz E., Szeląg B., Kaczor G., Cupak A. P.426992 z dnia 2018-09-10.
 • Chmielowski K., Dacewicz E., Stachura T., Halecki W., Masłoń A.,
  Tchórzewska B. Urządzenie do pomiaru obwodu zwilżonego w kanałach zamkniętych szczególnie w kanałach ściekowych oraz wód opadowych P.425034 z dnia 2018-03-26.

 

Wzory użytkowe:

 • Chmielowski k., Michalec B., Wałęga A., Młyński D., Halecki W. Urządzenie do pomiaru prędkości wody oraz stanu wody w korytach otwartych 127645 z dnia 2018-09-20,
 • Chmielowski k., Bacior S., Gawroński K., Pijanowski J. Uchwyt pionizujący 126976 z dnia 2018-01-24,

Dydaktyka

W ramach działalności dydaktycznej w latach 2008-2016 był promotorem 140 prac dyplomowych. Ponadto recenzował 180 prac dyplomowych. W ramach działalności dydaktycznej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie prowadził w latach 2007 – 2016 zajęcia z zakresu: „Sieci i instalacje gazowe”, „Wodociągi i kanalizacje”, „Kanalizacje”, „Oczyszczanie ścieków”, „Technologia i urządzenia do uzdatniania wody”, „Sieci i instalacje”, „Technologia wody i ścieków”, „Komputerowe metody obliczania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”, „Komputerowe projektowanie sieci wodociągowych , kanalizacyjnych i gazowych”, „Systemy podciśnieniowe i ciśnieniowe w kanalizacji”, ” Planowanie infrastruktury technicznej I”.

Nagrody, wyróżnienia i członkowstwo w organizacjach

W latach 2008-2018 łącznie otrzymał 15 nagród, wyróżnień i stypendiów. W latach 2008-2018 otrzymał 5 krotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej (w latach 2017, 2016, 2009, 2008 oraz 2007). W 2007 roku Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wyróżniła moją Rozprawę Doktorską pt. „Skuteczność oczyszczania w filtrach o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków”. W latach 2011-2018 otrzymałem 6 krotnie Nagrodę Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.  W roku akademickim 2017/2018 otrzymał nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie za „osiągnięcia dydaktyczne oraz prace nad doskonaleniem programu kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska, specjalność Sieci i instalacje budowlane”. W roku akademickim 2015/2016 otrzymałem nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie za „osiągnięcia dydaktyczne oraz wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej”. W roku akademickim 2014/2015 otrzymał nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie za „osiągnięcia naukowe i prace na rzecz współpracy z Uczelnią a przedsiębiorstwami i samorządami”. W roku akademickim 2013/2014 otrzymał nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie za „osiągnięcia naukowe uzyskanie stopnia doktora habilitowanego”. W roku akademickim 2012/2013 otrzymał nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie za „sporządzenie programu kształcenia dla specjalności Instalacje gazowe na kierunku Inżynieria środowiska oraz programu studiów podyplomowych w zakresie instalacji”. W roku akademickim 2011/2012 otrzymał nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie za „przygotowanie programów dydaktycznych z zakresu instalacji sanitarnych, gazowych i klimatyzacyjnych”. W roku 2010 był Laureatem Stypendium Aliny i Jana Wagów dla wybitnych młodych naukowców. Temat badawczy „Badania skuteczności działania innowacyjnych modułów oczyszczających w oparciu o konstrukcję zbiorników IBC do zastosowań w przydomowych oczyszczalniach ścieków”.  W 2011 roku był Laureatem stypendium Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na realizację tematu badawczego „Badanie efektywności oczyszczania ścieków w zależności od przyjętych wariantów ułożenia warstwy filtracyjnej w filtrach piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków”. Również w 2011 roku otrzymał wyróżnienie Fundacji „Pro Scientia et Vita” dla Młodych Aktywnych Naukowców za prace badawcze: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie wymiarowania i konstruowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków”. Wyróżnienie przyznane było przez Fundację Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk. W 2018 roku był Laureatem Stypendium im Pigonia dla wybitnych pracowników PWSZ w Krośnie na wykonanie prac pt. „Urządzenia do podczyszczania ścieków bytowych o wysokim stężeniu z terenów o rozporoszonej zabudowie”.

Działalność organizacyjna:

 • od 2018 roku Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Parametryzacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • od 2018 roku Ekspert w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • od 2017 roku Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • od 2017 roku Członek Zrzeszenia Hydrologów Polskich,
 • od 2017 roku Członek Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • od 2017 roku Członek Komisji ds. Rekrutacji na studiach dziennych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji kierunek Inżynieria Środowiska,
 • od 2016 roku Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ds. Nawiązywania Współpracy z Instytucjami Zewnętrznymi oraz Wdrożeń,
 • od 2016 roku Członek Zarządu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Koła nr 9 działającego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,
 • od 2016 roku został powołany przez Marszałka województwa Dolnośląskiego do Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – w ramach dziedziny Gospodarka wodno-ściekowa,
 • od 2016 roku Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Geodezji,
 • od 2016 roku jest koordynatorem projektu „Poszukuję specjalistów po UR”
 • od 2017 roku koordynatorem projektu „Absolwent ……. ”
 • od 2010 roku do chwili obecnej jest Członkiem Stowarzyszenia Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,
 • od 2011 roku Członek Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • w latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012 pełnił funkcję sekretarza koordynatora do spraw rekrutacji na studiach dziennych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji kierunek Inżynieria Środowiska,
 • w 2009 roku był sekretarzem komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia Egzaminów dyplomowych inżynierskich na Uniwersytecie Rolniczym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,
 • w 2009 roku był członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,
 • w latach 2008-2011 brał czynny udział w przygotowaniach Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej) podczas Festiwalu Nauki w Krakowie,
 • od 2009 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie,
 • od 2009 roku do chwili obecnej jest Członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Krakowie,
 • w latach 2008/2009 był Członkiem Komisji Stypendialnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,
 • w latach 2009/2010 pełnił funkcję zastępcy sekretarza do spraw rekrutacji na studiach dziennych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,
 • w latach 2004-2007 brał czynny udział w przygotowaniach Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji) podczas Festiwalu Nauki w Krakowie,
 • od 2002 roku do chwili obecnej jest Członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

 • w 2013 r. uzyskał uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej numer ewidencyjny MAP/0078/ZOOK/13 do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz bez ograniczeń w zakresie melioracji wodnych i gospodarki wodnej,
 • w 2008 r. uzyskał uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej numer ewidencyjny MAP/0191/OHOK/08 do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz bez ograniczeń w zakresie melioracji wodnych i gospodarki wodnej.

W 2016 roku uzyskała uprawnienie do dozoru i eksploatacji siei gazowych